Malt Whisky Club Poland
Strona zawiera materiały informacyjne dotyczące napojów alkoholowych przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich.
PODAJ SWÓJ ROK URODZENIA
WEJDŹ
Aby korzystać z tej strony musisz mieć ukończone 18 lat. Aby dowiedzieć się więcej na temat odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu, odwiedź www.pijodpowiedzialnie.pl.
   

Regulamin

Regulamin Ogólny Stowarzyszenia Zwykłego
“Malt Whisky Club Poland”

§ 1 Postanowienia ogólne
 1. Stowarzyszenie Zwykłe o nazwie „Malt Whisky Club Poland”,  zwane w dalszych postanowieniach regulaminu „MWCP”, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Terenem działania MWCP jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej a siedzibą jest miasto Katowice.
 3. MWCP jest dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem pasjonatów whisky słodowej działającym na podstawie porozumienia Członków, które samodzielnie określa swoje cele, działania i struktury organizacyjne opierając swoją działalność na pracy społecznej członków, i które nie prowadzi działalności gospodarczej.
 4. MWCP może podejmować współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami oraz może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 2 Cel MWCP
Celem MWCP jest pogłębianie i rozwijanie wiedzy o whisky słodowej, a w szczególności o procesie jej tworzenia i przechowywania, mające na celu ograniczanie i zmianę struktury spożywania wysokoprocentowych napojów alkoholowych.
 
§ 3 Sposoby realizacji celu MWCP
 1. Malt Whisky Club Poland realizuje swój cel poprzez działalność o charakterze informacyjnym w formie organizowania cyklicznych spotkań tematycznych.
 2. Realizacja celów MWCP może również odbywać się poprzez organizowanie wykładów i seminariów jak również publikacji broszur, artykułów, czasopism, książek i innych form, zarówno w wersji drukowanej jak i elektronicznej, związanych z tematyką działalności MWCP, przy przestrzeganiu przepisów Ustawy z dnia 26 stycznia 1984r. Prawo prasowe oraz Ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
§ 4 Władze MWCP
 1. Wewnętrzną władzą MWCP jest Zebranie Członków, które decyduje o najważniejszych sprawach w zakresie działania Stowarzyszenia.
 2. MWCP reprezentuje na zewnątrz, w sprawach formalnych i urzędowych, Przedstawiciel Stowarzyszenia wybrany na spotkaniu założycielskim na okres 3 lat.
 3. Przedstawiciel MWCP może zostać odwołany z pełnienia powierzonych mu funkcji jeżeli działa na szkodę MWCP bądź rażąco narusza jego interesy.
§ 5 Członkowstwo
 1. Członkiem Zwyczajnym MWCP może być pełnoletnia osoba fizyczna, będąca obywatelem polskim jak również cudzoziemcem, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.
 2. Członkiem Honorowym MWCP może być osoba fizyczna odznaczająca się wyjątkową wiedzą oraz doświadczeniem w zakresie wiedzy o whisky słodowej, a w szczególności o procesie jej tworzenia, przechowywania i degustowania lub też, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój MWCP.
 3. Przyjęcia nowych Członków w poczet Członków Stowarzyszenia MWCP dokonuje Przedstawiciel:
  1. w formie Uchwały, na podstawie pozytywnie rozpatrzonego wniosku.
  2. w terminie nie później niż w ciągu 14. dni od daty wpływu wniosku spełniającego wymagania określone w niniejszym Regulaminie,
 4. informując osobę wnioskującą o tym fakcie w formie listu lub przy użyciu poczty elektronicznej.
§ 6 Obowiązki i prawa Członków
 1. Wszyscy Członkowie, niezależnie od rodzaju Członkowstwa mają obowiązek przestrzegania Regulaminu oraz decyzji MWCP i nie mogą działać wbrew interesom oraz na szkodę MWCP
 2. Ponadto Członkowie Zwyczajni, w tym Członkowie Założyciele mają obowiązek:
  1. wspierania  MWCP w realizacji celów,
  2. czynnego udziału w działalności MWCP, w tym uczestniczenia w Zebraniach Członków,
  3. regularnego, terminowego i nie powodującego zadłużenia opłacania składek członkowskich,
  4. zachowania kultury dyskusji i poszanowania ogólnie przyjętych dobrych obyczajów i norm społecznych,
  5. wspierania pozostałych członków MWCP w zakresie działalności i tematyki klubowej,
 3. Członkowie Zwyczajni, w tym Członkowie Założyciele mają w szczególności prawo do:
  1. otrzymania nieodpłatnego pakietu powitalnego oraz odznaki Członkowskiej MWCP upoważniającej do uczestniczenia w spotkaniach organizowanych przez MWCP,
  2. udziału w spotkaniach, zebraniach i wykładach organizowanych przez MWCP,
  3. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności MWCP,
  4. zgłaszania wniosków formalnych i merytorycznych w sprawach związanych z działalnością MWCP.
  5. czynnego, biernego udziału w wyborze Przedstawiciela stowarzyszenia.
 4. Członkowie Honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich i mogą brać udział w życiu MWCP z głosem doradczym. Poza tym posiadają takie prawa jak Członkowie Zwyczajni.
 5. Członkowie Założyciele posiadają takie same prawa i obowiązki jak Członkowie Zwyczajni.
§ 7 Zawieszenie i pozbawienie Członkowstwa
 1. Członek może zostać upomniany lub zawieszony w swoich prawach członkowskich jeżeli zalega z opłatą składek członkowskich przez okres dwóch miesięcy lub jeżeli nie przestrzega Regulaminu bądź postanowień i decyzji MWCP,
 2. Członek może zostać zawieszony w swoich prawach jeżeli wystąpi dobrowolnie z prośbą o zawieszenie ze względów osobistych.
 3. Członek zostaje pozbawiony Członkowstwa lub jego Członkowstwo ustaje na skutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do MWCP;
  2. wykluczenia z powodu rażącego naruszenia Regulaminu, czym jest np. zaleganie z opłatą składek członkowskich przez okres przekraczający trzy miesiące lub brak uczestnictwa w trzech kolejno po sobie następujących Zebraniach Członków Stowarzyszenia. Pozostałe przypadki rażącego naruszenia reguluje regulamin wewnętrzny stowarzyszenia;
  3. z powodu utraty zdolności do czynności prawnych, utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu oraz z powodu śmierci.
 4. Członek, który został pozbawiony członkostwa ma prawo do odwołania się do Zebrania Członków MWCP, w terminie 14 dni od chwili pozbawienia lub zawieszenia członkostwa. Na okres odwołania członkostwo zostaje zawieszone.
 
§ 8 Zebranie Członków
 1. Zebranie Członków MWCP odbywa się raz w roku.
 2. Zebranie Członków zwołuje Przedstawiciel Stowarzyszenia powiadamiając o terminie i miejscu spotkania najpóźńiej na cztery tygodnie przed datą spotkania, na stronie internetowej MWCP bądź w formie listu lub przy użyciu standardowych form przekazu drogą elektroniczną.
§ 9 Majątek i gospodarka
 1. Majątek MWCP w całości jest przeznaczany na realizaję celu określonego w § 2 niniejszego Regulaminu.
 2. Źródłem finansowym stowarzyszenia MWCP są składki członkowskie, darowizny, spadki, zapisy dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej. Stowarzyszenie MWCP może również otrzymywać dotacje na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 3. Majątkiem MWCP dysponuje Przedstawiciel MWCP i tylko on jest upoważniony, na podstawie uchwały Zebrania Członków, do zaciągania zobowiązań finansowych.
 4. MWCP prowadzi niedochodową gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 11 Postanowienia końcowe
 1. Wewnętrzny nadzór nad działalnością MWCP sprawuje Przedstawiciel MWCP.
 2. Sprawy wewnętrzne dotyczące sposobu funkcjonowania i działań MWCP reguluje Regulamin Wewnetrzny MWCP.
 3. Podejmowanie przez Przedstawiciela, reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo Zarząd, czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu w myśl Art. 41a Ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, wymaga uprzedniej zgody wszystkich członków stowarzyszenia zwykłego oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa do dokonania tych czynności.
 4. Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są w szczególności:
  1. Nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa do użytkowania wieczystego;
  2. Ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego;
  3. Zawarcie umowy kredytu albo pożyczki;
  4. Przejęcie długu, uznanie długu, przystąpienie do długu, zawarcie umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy;
  5. Zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł.
 5. Wszelkie spory i konflikty, które mogą powstać w związku z lub w wyniku funkcjonowania MWCP należy rozwiązywać polubownie na Zebraniu Członków.
 6. Zmiany w niniejszym Regulaminie mogą być wprowadzone jedynie przez Przedstawiciela MWCP na podstawie uchwały i podlegają zatwierdzeniu na najbliższym Zebraniu Członków.
 7. Uchwałę o rozwiązaniu MWCP podejmuje Zebranie Członków MWCP kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności conajmniej połowy Członków stowarzyszenia.
 8. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu MWCP, Przedstawiciel określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia jego majątku i wyznacza likwidatora.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem Wewnętrznym, zastosowanie mają przepisy Ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz dalsze obowiązujące przepisy prawa.
 
 
Podpisano: Przedstawiciel Stowarzyszenia
Markus Bomba
 
Logo
DOŁĄCZ
DO STOWARZYSZENIA ZRZESZAJĄCEGO MIŁOŚNIKÓW WHISKY SINGLE MALT
WYPEŁNIJ FORMULARZ

IX Spotkanie - wrzesień 2022

wiecej

WHISKY

#B0097 Destylarnia: Glen Garioch
Wiek: 06.2011 /
Bottler: The Finest Malts
Butelkowanie: 02.2023
Beczka: Bourbon Barrel
Moc: 52,4%
Ilość butelek: 42
więcej
#D0096 Whiskybase Link Destylarnia: Ben Nevis
Wiek: 15.03.1975 / 34 yo
Bottler: Signatory Vintage
Butelkowanie: 2009
Beczka: Bourbon Barrel
Moc: 63,0%
Ilość butelek: 146
więcej
#D0095 Whiskybase Link Destylarnia: Bowmore
Wiek: 21.06.1972 / 36 yo
Bottler: Signatory Vintage
Butelkowanie: 2008
Beczka: Refill Sherry Butt
Moc: 48,8%
Ilość butelek: 565
więcej
WIĘCEJ

KONTAKT

Markus Bomba
founder / administrative manager
+48 509-413-223 markus@maltwhiskyclub.pl
Michał Kortas
founder / brand manager
+48 608-672-739 michal@maltwhiskyclub.pl
Jakub Łukasik
board member
+48 509-504-859 kuba@maltwhiskyclub.pl
Stowarzyszenie Malt Whisky Club Poland
ul. Cicha 23/5, 40-116 Katowice

NIP: 634 284 57 03 | REGON: 362440649
ING: 73 1050 1214 1000 0090 3070 4226